Zpět na stránku aplikace

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí pro naši zdravotnickou aplikaci (dále „aplikace“). Vysvětluje způsob, účel a rozsah shromažďování údajů v rámci používání aplikace.

Pro společnost infoteam Software AG je důvěrnost a ochrana Vašich údajů velmi důležitá.

Naším cílem je zlepšovat aplikaci a testovat účinnost cvičení.

Za tímto účelem se v anonymizované formě přenášejí a hodnotí údaje o používání aplikace, údaje o cvičení a údaje o průběhu závrati. Máte možnost s přenášením Vašich anonymizovaných údajů buď souhlasit, nebo nesouhlasit.

Shromažďování, zpracovávání a používání údajů se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu. Toto prohlášení o souhlasu můžete kdykoli bez nepříznivých následků odvolat. Další zasílání údajů bude v takovém případě na stránkách aplikace technicky znemožněno.

Shromážděné anonymizované údaje jsou uloženy na chráněném webovém serveru ve Spolkové republice Německo, spravovaném společností infoteam Software AG

Odpovědný subjekt:

infoteam Software AG
Am Bauhof 9
91088 Bubenreuth
Německo

E-mail: info@infoteam.de
Představenstvo: Christian Zahn (CEO), Joachim Strobel (CFO), Michael Sperber (CTO)

Kontaktní údaje externích pracovníků odpovědných za ochranu osobních údajů:

Dr. Marion Herrmann
Datenschutz Symbiose GmbH
Hundingstr. 10
95445 Bayreuth
Německo
E-mail: datenschutz@infoteam.de

Účel zpracování údajů:

Podle zadané diagnózy vertiga (benigní polohové vertigo, akutní vestibulární syndrom nebo chronická závrať) jsou nabízena odpovídající cvičení a úspěšnost léčby se zaznamenává v anonymizované formě a hodnotí. Účelem pořizování záznamů a hodnocení je:

  • důkaz klinické účinnosti a její zlepšování,
  • optimalizace použitelnosti aplikace,
  • stanovení rozsahu použití.

O uživateli se shromažďují tyto typy údajů:

  • údaje o uživateli: identifikační číslo pacienta, datum přihlášení, souhlas s přenášením údajů nebo odmítnutí souhlasu, věková skupina, např. 50–59 let,
  • údaje o léčbě: diagnóza, individuální pokrok ve cvičení, průběh závratě.

Vaše údaje se přenášejí, jakmile jste se svým přístrojem připojeni k síti (on-line).

Protože se identifikační číslo pacienta uživateli nezobrazuje, zná je pouze infoteam Software AG. To zajišťuje anonymizaci údajů.

Právní základ zpracování údajů:

Zpracování údajů se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu (článek 6, odst. 1, písm. a) GDPR – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Příjemce:

Interním příjemcem anonymizovaných údajů je tým zdravotnických aplikací společnosti infoteam Software AG. Dále je externím příjemcem provozovatel (viz tiráž).

Doba uložení a vymazání údajů:

Pro anonymizované údaje není stanovena žádná povinnost vymazání, protože se nevztahují k určité osobě.

Bezpečnost údajů:

Společnost infoteam Software AG a jí pověřený poskytovatel webhostingu chrání Vámi přenášené informace prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření a průběžné zlepšují svá bezpečnostní opatření na základě vývoje technologií.

Přenos dat prostřednictvím aplikace se uskutečňuje za použití šifrovacích mechanismů odpovídajících aktuálnímu stavu techniky. Upozorňujeme, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. To platí také pro zasílání vygenerovaných údajů o průběhu závrati (např. Vašemu lékaři) nebo při navazování kontaktu se společností infoteam Software AG e-mailem.

Vaše práva jako dotčené osoby (práva subjektu údajů):

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování nebo právo podat námitku proti zpracovávání údajů a také právo na přenositelnost údajů.

Pokud se zpracování Vašich údajů uskutečňuje na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování údajů uskutečněného na základě souhlasu až do doby jeho odvolání.

Máte právo na stížnost u dozorčího úřadu. Dozorčím úřadem příslušným pro naši společnost je Bayrisches Landesamt für Datenschutzaufsicht v Ansbachu. Kontaktní údaje najdete na adrese www.lda.bayern.de.

Dotazy, námitky nebo stížnosti zasílejte přímo na:
infoteam Software AG
BS Medical Devices
Am Bauhof 9
91088 Bubenreuth
Německo
E-mail: appSupport@infoteam.de